logo Správa dárkových seznamů

Podmínky používání a přístupu na portál Darkodrom.cz

I. Definice některých pojmů

 1. Provozovatel - firma TrhNápadů, s.r.o., Husitská 52, 130 00 Praha 3, IČ: 28254431, DIČ: CZ:28254431
 2. “Dárkodrom.cz” nebo jen “Dárkodrom” – text, obrázky, loga a ostatní obsah či služby provozované na doméně Darkodrom.cz, popřípadě jiné doménové aliasy, které zobrazují identický obsah, který je na této doméně, stejně jako části webu či jeho obsahu, které jsou vložené díky tagu iframe(nebo jiným způsobem) do jiné externí webové stránky.
 3. Uživatel - uživatel internetu, která navštívil Dárkodrom.cz
 4. Registrovaný uživatel - uživatel, který po registraci na Dárkodrom.cz ověřil svůj email, nebo se přihlásil přes facebook a vystupuje na Dárkodromu pod unikátním loginem.
 5. Neregistrovaný uživatel - Uživatel, který neověřil svůj email, nebo se nepřihlásil přes facebook, není přihlášen a vystupuje na Dárkodromu anonymně.
 6. Podmínky - tyto všeobecné podmínky používání Dárkodromu, kterými si upravuje vztah mezi Provozovatelem a Uživateli v souvislosti s užíváním Dárkodromu, dostupné na adrese http://www.darkodrom.cz/privacypolicy.html

II. Souhlas s Podmínkami

 1. Aby mohli Uživatelé používat Dárkodrom.cz, je nutné, aby nejprve souhlasili s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, neměl by Dárkodrom používat.
 2. Uživatel by si měl Podmínky pečlivě prostudovat.
 3. Svůj souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří prostým používáním Dárkodromu. Uživatel tedy bere na vědomí, že Provozovatel bude považovat fakt, že Uživatel používá Dárkodrom za jeho souhlas s těmito Podmínkami
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky měnit, pokud to uzná za vhodné, například z důvodu změny legislativy či závazných předpisů týkajících se Dárkodromu. Změny Podmínek budou na viditelném místě na Dárkodromu zveřejněny. Uživatel by si měl pravidelně Podmínky číst a s případnými změnami se seznámit. Pokud bude uživatel po změně Podmínek nadále Dárkodrom používat, má se za to, že s těmito novými Podmínkami vyjádřil souhlas.

III. Užívání portálu Darkodrom.cz - vybrané funkce portálu

 1. Portál Dárkodrom je ve své podstatě pokročilá správa dárkových seznamů. Dárkodrom není prodejcem koncových produktů ani služeb, pouze zobrazuje nabídky jiných prodejců.
 2. Dárkodrom je pro své Uživatele zdarma.
 3. Tvorba dárkových seznamů - Uživatelé si mohou definovat seznam dárků ať už ve formě odkazů na internetu, nebo ve formě popisu produktu, případně přiloženého obrázku, které chtějí dostat od svých blízkých. Uživatel se zavazuje, že veškeré obrázky a texty, které na Dárkodrom vloží, jsou v souladu s Českými zákony, nejsou hanlivé ani urážející a neporušují práva duševního vlastnictví, nebo jiná práva vůči třetím osobám. Provozovatel tedy nemůže žádný způsobem ručit za vložený obsah Uživatelem. Uživatel také může vložit do svého seznamu dárků dárek prostřednictvím předdefinových dárků na Dárkodromu.
 4. Psaní zpráv - Uživatelé si mohou mezi sebou psát zprávy, jejich obsah však nesmí být hanlivý, urážející ani nesmí být v rozporu s platnou legislativou České Republiky
 5. Provozovatel je oprávněn odstranit jakýkoliv nevhodný obsah vložený Uživatelem bez uvedení důvodu.
 6. Jakékoliv vkládaní obsahu Uživatelem je bezplatné a Uživateli za něn nepřísluší žádná odměna.
 7. Pozvání blízkých do události Uživatele - Uživatel se zavazuje, že bude do svojí události zvát jen svoje blízké, nebo lidi, u který se dá předpokládat, že Uživateli k jeho události koupí dárek. Uživatel by neměl zvát do své události úplně cizí lidi.
 8. Více informací ohledně popisu funkcí Dádrkodromu najdete v Návodu
 9. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Dárkodromu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Dárkodromu. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem technicky zasahovat do Dárkodromu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat funkčnost Dárkodromu. Za takovéto jednání může Provozovatel požadovat přiměřenou náhradu ztrát způsobených úplnou nebo částečnou nefunkčností portálu Dárkodrom.cz.
 10. Vybraný obsah umístěný na Dárkodrom popř. v databázích, které Dárkodrom využívá, loga, či ochranné známky podléhají autorskoprávní ochraně. Jejich šíření či rozmnožování včetně šíření či rozmnožování za pomocí automatizovaných robotů nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu provozovatele není přípustné. Třetí osoby nejsou taktéž oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu Provozovatele jeho ochranné známky.
 11. Porušení ustanovení z předchozích bodů 9. a 10. může mít za následek vymáhání škody způsobené lidským faktorem, nebo automatizovaným systémem.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Registrovaný uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 2. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s legislativou Českké Republiky, především pak zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, tyto osobní údaje Provozovatel nepředává žádné další osobě, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů z registrace v databázi Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 4. Uživatele souhlasí se zasíláním informací souvisejících se užíváním Dárkodromu na elektronickou adresu Uživatele, zejména pak informace(notifikace) o tom, že se do Dárkodromu registroval blízký Uživatele, nebo že si tento blízký přidal dárek, pozval Uživatele do své události, nebo mu poslal zprávu. Tyto notifikace nejsou posílány, pokud je Uživatel zalogován na Dárkodromu, protože se tyto notifikace pak objevoují přímo v systému. Uživatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele.
 5. Registrovaný uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně všech ostatních zákonných práv k těmto osobním údajům.>

V. Ostatní ujednání

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost údajů na portálu Darkodrom.cz a nenese ani žádné záruky a odpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití Dárkodromu. Provozovatel neručí za to, že bude služba nepřetržitá a bezchybná.
 2. Tyto podmínky nabívají účinnosti dnem 20.12.2012
 3. Veškeré právní vztahy i takové, které nejsou těmito podmínkami upraveny, vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem Darkodrom.cz se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu Darkodrom.cz realizován.